کد مطلب : 5448 تاریخ مطلب : 1395/06/24

امضاي تفاهمنامه همکاري مرکز آمار ايران و اتاق اصناف

رييسان مرکز آمار ايران و اتاق اصناف ايران تفاهمنامه همکاري براي تهيه آمار و اطلاعات درباره اصناف کشور امضا کردند.

عادل آذر روز يکشنبه در مراسم امضاي تفاهمنامه که در مرکز آمار ايران انجام شد، گفت: دو نظام آماري متمرکز و غيرمتمرکز در جهان وجود دارد.
وي ادامه داد: يک نظام آماري متمرکز از صفر تا 100 جمع آوري اطلاعات بر عهده يک نهاد است ، اما در نظام غيرمتمرکز (به طور عام در کشورهاي اروپايي) دستگاه هاي ديگر هم آمار تهيه مي کنند.
آذر با اشاره به اين که نظام آماري ايران غيرمتمرکز است، بيان داشت: آمار از سوي دستگاه هاي ديگر بر اساس استانداردها و هنجارهاي مرکز آمار ايران تهيه مي شود.
وي امضاي تفاهمنامه بين نهاد دولتي و بخش خصوصي را به فال نيک گرفت و گفت: مسووليت ما در چنين شرايطي بيشتر است ، زيرا انگيزه هاي ملي و داوطلبانه از سوي بخش خصوصي آنها را ترغيب به امضاي چنين تفاهمنامه اي کرده است.

**سه سال سخت اقتصادي را پشت سر گذاشتيم
سپس علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به پشت سر نهادن سه سال سخت اقتصادي گفت: دشمن از دو سو همواره عمل مي کند، از يک سو بخش اقتصادي و سوي ديگر بخش فرهنگي است. اصناف ايران در هر دو جنبه تاثير گذار هستند.
وي با بيان اينکه ظرفيت اصناف کشور 24 ميليون نفر است، بيان داشت: سه ميليون بنگاه صنفي در کشور 6.5ميليون شغل ايجاد کرده است.
وي با اشاره به اينکه مرکز آمار ايران تعداد بنگاه هاي خرد و متوسط را 650هزار بنگاه اعلام کرده که منطبق با واقعيت تعداد بنگاه هاي ياد شده در کشور نيست، گفت: دغدغه رهبر معظم انقلاب توسعه اشتغال از طريق بنگاه هاي خرد و متوسط است، بنابراين بايد به اطلاعات و آمار متقن در اين خصوص دست يافت.
فاضلي با بيان اين که اصناف در جهات گوناگون داراي مزيت است که هيچگاه صنعت به پاي آن نمي رسد، افزود: 92 درصد پوشاک کشور و 70 تا80 درصد صنايع ساختماني در حوزه اصناف توليد مي شود ، در حاليکه هيچ آمار مشخصي از اين بخش در نظام آماري کشور نيست.
وي تاکيد کرد، سال هاي طولاني است به دنبال رفع اين نقص هستيم که خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين فرصت فراهم شد تا همکاري هاي آماري اصناف و مرکز آمار ايران شروع و توسعه يابد.
وي تاکيد کرد: 90درصد نظام توليدي کشور در دست اصناف است. همچنين اصناف در بخش خدمات و نگهداري منحصر بفرد است ، اما از آنجا که آمار درستي در اين خصوص وجود ندارد نتوانستيم حرکت توسعه اي داشته باشيم.
به گفته رييس اتاق اصناف ايران، 850 هزار واحد صنفي در بخش فني و نگهداري در کشور فعال هستند.
فاضلي تاکيد کرد: در صورتي که بخواهيم به سمت توسعه حرکت کنيم و براي رفع معضل بيکاري گامي برداريم بايد به بخش اصناف توجه ويژه اي شود.
وي در پايان گفت، امروز به مرکز آمار ايران براي امضاي تفاهمنامه آمده ايم تا کمک ملي به اصناف کشور صورت گيرد و بتوان اين بخش مهم اقتصادي را به جايگاه خود برگرداند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور